สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย จัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๕๕” พร้อมมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น

7 มิ.ย. 2555

                 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย     เครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดงาน  “วันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่  ๔  ประจำปี  ๒๕๕๕”  ณ ห้องรอยัลจูบิลลีบอลรูม  อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี   โดยมีศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี

               นายอภิชาติ จีระวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า “เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า    ทุกวันที่ ๖ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสหกิจศึกษาไทย ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับวงการศึกษาของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นองค์กรภาคี ๓ ฝ่าย  คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย จึงร่วมกันจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี               ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่      ๔     ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา และภาคสังคม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ   รวมทั้งประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา   เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกิจศึกษาไทย  องค์กร  และบุคคลทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมดำเนินการสหกิจศึกษาได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศไทยต่อไป”

              ด้าน ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวว่า “การจัดงานงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ การประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ สหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่ประชาคมโลก (Strengthening Graduate Competency for the World Community  through Cooperative Education) โดย Dr. Paul Stonely, WACE CEO, การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ นิทรรศการและผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานสหกิจศึกษา พร้อมร่วมยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกิจศึกษาไทย และมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นอีกด้วย”

             สำหรับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประกอบด้วยรางวัลต่างๆ ดังนี้  รางวัลสถานศึกษาดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ มหาวิทยาลัยสยาม รางวัลสถานศึกษาดาวรุ่งด้านการดำเนินงานสหกิจศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รางวัลผู้บริหารสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.วันดี ทาตระกูล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร รางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีดเนขนาดใหญ่ ได้แก่ บริษัทเครือเบทาโกร รางวัลสถานประกอบการดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่นขนาดกลางและขนาดย่อม ได้แก่ บริษัทหน่ำฮั่ว      รับเบอร์  จำกัด รางวัลผู้บริหารสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานประกอบการ ได้แก่ ดร.ดิลก มูลวงศ์

           รางวัลโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ โครงงานการลดตำหนิที่เกิดขึ้นในงานหล่ออลูมิเนียม ผลงานของนายณัฐวุฒิ พงษ์ชัย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น,รางวัลโครงงาน/งานประจำสหกิจศึกษาดีเด่น ประเภทสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ ได้แก่ โครงงานการออกแบบตัวละครในเกมอสุรา ผลงานนายภัทรวุฒิ ทวี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

             รางวัลนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ได้แก่ Automatic Student Allocation System for Cooperative  Education  ผลงานนายอดิสร วงศ์วาลย์ และดร.สุรพงษ์ อุตมา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และรางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ได้แก่นายหัสดี พิมพ์สุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาที่บริษัทBitmanagement Software GmbH ประเทศเยอรมันนี