ม.ศรีปทุม เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และแถลงข่าว การจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5 มิ.ย. 2555

    สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการประชุม และแถลงข่าวการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อระดมสมองในการกำหนดกรอบคุณวุฒิ ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและเทียบเคียงในระดับสากล โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอาทิ ศ.ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ  นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย, คุณนิภาพรรณ แก่นคง สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน สอบถามรายละเอียดได้ที่ 081 827 3058 หรือ http://www.spu.ac.th/news/21082

กำหนดการ

การประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ผู้อำนวยการหลักสูตร/ประธานหลักสูตร)

วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

เวลา

กำหนดการ

08.30-09.00 น.
ลงทะเบียนและรับ Thumb drive บรรจุข้อมูลการประชุม
09.00-09.15 น. กล่าวต้อนรับ
โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม
09.15 – 10.00 น. บรรยายพิเศษเรื่อง
“ความสำคัญของการจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในยุคโลกาภิวัตน์ “
โดย นางสาวนิภาพรรณ แก่นคง
สำนักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10.00-10.30 น. บรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ
นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทย และคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
10.30-10.45 น.
พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-11.30 น. ดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสอบถามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านของสาขารัฐประศาสนศาสตร์ โดย ผู้เข้าร่วมประชุม
11.30-12.00 น.
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยศรีปทุม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ชั้น 12 Lobby  วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
13.00-16.00 น. ร่วมอภิปรายผลการกำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้านของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง Auditorium 1 ชั้น 14 และห้อง Theatre ชั้น 3  โซน A อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16.00-16.30 น. แถลงข่าว ณ ห้อง Theatre  ชั้น 3  โซน A  อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

กำหนดการแถลงข่าว

การประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ผู้อำนวยการหลักสูตร/ประธานหลักสูตร)

วันที่ 15 มิถุนายน 2555

ณ ห้อง Theatre  ชั้น   3  โซน  A  อาคาร 40 ปี หาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

เวลา

กำหนดการ

16.00 น. กล่าวต้อนรับผู้สื่อข่าว
โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธุ์ รองอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
16.05 น. การประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ นายกสมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณบดี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงณ์มหาวิทยาลัย
- สรุปย่อความเป็นมาของโครงการประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิฯ
- ผลการประชุมเพื่อจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิฯ
16.30 น. ตอบข้อซักถาม
16.40 น.                  ปิดการแถลงข่าว