อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐสถานประจำ ม.ศรีปทุม

1 มิ.ย. 2555

         ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี และผู้ก่อตั้ง SRIPATUM USR : พลังคนรุ่นใหม่ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมกับ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ นำไปประดิษฐสถานยังมณฑปมณฑลพิธีเป็นการถาวรที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส “วันวิสาขปูรณมี” วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากลของโลกเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ประจำปี พ.ศ. 2555 โดยได้รับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ เป็นศูนย์รวมพลังแห่งศรัทธา เป็นขวัญกำลังใจและความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลแก่คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม สืบไป ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

         เรียนเชิญ…คณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเคารพสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ได้ที่ห้อง 10-503 อาคาร (10) กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน