“111 กับการเมืองไทย”

1 มิ.ย. 2555

 

ศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ จัดอภิปรายถ่ายทอดสด เรื่อง “111 กับการเมืองไทย โดยผู้ร่วมอภิปรายประกอบด้วย       นายวิชิต  ปลั่งศรีสกุล   เลขาธิการมูลนิธิบ้านเลขที่ 111 และนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ศ.ดร.ลิขิต  ธีรเวคิน ราชบัณฑิต และ นักวิชาการด้านการเมืองการปกครองไทย, รศ.ดร.ตระกูล มีชัย นักวิชาการด้านการเมืองการปกครองไทย, นายถาวร เสนเนียม รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และดำเนินการ      อภิปรายโดยรศ.สมชัย  ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและติดตามนโยบายภาครัฐ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และนางสาววรวีร์ วูวานิช พิธีกรสถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์ ณ ห้อง Exhibition ชั้น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน