การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้กับอุปกรณ์พกพา

29 พ.ค. 2555

   สถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SSIS) จัดสัมมนา “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ใช้กับอุปกรณ์พกพาในบริบทของการเรียน ป.โท และ ป.เอก ด้าน IT” เพื่อเรียนรู้การวิจัยและพัฒนาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ให้สามารถสร้างนวัตกรรม และพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในยุค M-Learning โดยมี รศ.ดร.สุชาย  ธนวเสถียร ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นวิทยากร ณ ห้อง Auditorium อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม