ม.ศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

29 พ.ค. 2555

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล เพื่อร่วมมือในการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลผ่านระบบสารสนเทศ และการแลกเปลี่ยนทรัพยากรและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนทางไกลร่วมกัน จัดโดยสำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A02 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน