ประชุมวิชาการสสอท.

29 พ.ค. 2555

ศ.เกียรติคุณนพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “คุณภาพการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการระดับชาติสมาคมอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.)  โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับในฐานะที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นเจ้าภาพจัดงานครั้งนี้  ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน