มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดทำการประกวดราคาจ้างเหมางานจัดทำหลังคาคลุมสะพานคนเดินข้าม

24 พ.ค. 2555

        สำนักงานพัสดุ (งานจัดซื้อ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความประสงค์ทำการประกวดราคาจ้างเหมางานจัดทำหลังคาคลุมสะพานคนเดินข้าม 2 แห่ง ได้แก่

1. หน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. หน้าโรงเรียนบางบัว

        โดยบริษัทที่ร่วมการเสนอราคาจะต้องขึ้นทะเบียนกับกรุงเทพมหานคร และจัดทำแบบรายละเอียดงานก่อสร้าง (SHOP Drawing)

        ผู้เสนอราคาจะต้องมีวิศวกรและสถาปนิกควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้รับผิดชอบ โดยให้อยู่ในความดูแลของกรุงเทพมหานครผู้เสนอราคาจะต้องดำเนินการก่อสร้างให้เสร็จภายใน  60  วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งการก่อสร้าง

        ผู้เสนอราคาจะต้องวางเงินประกันซองจำนวน 5% ของมูลค่างานทั้งหมด

            : กำหนดการรับแบบ วันที่ 22 – 29  พฤษภาคม 2555  ณ อาคาร 2 ห้อง 203 เวลา 8.30 – 16.30 น.

            : กำหนดการยื่นซองประมูล วันที่ 1  มิถุนายน 2555  ณ อาคาร 2 ห้อง 203 เวลา 8.30 – 12.00 น.

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-579-1111  ต่อ 1270  ในวันและเวลาราชการ หรือเว็บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม www.spu.ac.th