โครงการอบรม Mac & iBookAuthor ครั้งที่ 2

24 พ.ค. 2555

     สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม Mac & iBookAuthor ครั้งที่ 2 เพื่อเสริมความรู้ในการพัฒนาสื่อในการพัฒนาสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBook) ให้แก่คณาจารย์และบุคลากร เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในระบบ  E-Learning และการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง Think Lab อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม