สกอ. และสมาคมสหกิจศึกษาไทย พร้อมจัดงาน “วันสหกิจศึกษาไทย ประจำปี ๒๕๕๕ ครั้งที่ ๔” ที่เมืองทองธานี ๖ มิ.ย.ศกนี้

23 พ.ค. 2555

                                                                                                                                                                                                                                                                         
          สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย     เครือข่ายสหกิจศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เตรียมจัดงาน  “วันสหกิจศึกษาไทย  ครั้งที่  ๔  ประจำปี  ๒๕๕๕”  ในวันพุธที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕ตั้งแต่เวลา ๘.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องรอยัลจูบิลลี่บอลรูม อาคารอิมแพ็คชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี
            นางอรสา ภาววิมล ผู้อำนวยการสำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า “เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทุกวันที่ ๖ มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสหกิจศึกษาไทย ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับวงการศึกษาของไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับอุดมศึกษา ดังนั้นองค์กรภาคี ๓ ฝ่าย คือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสมาคมสหกิจศึกษาไทย เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ๙ เครือข่าย จึงร่วมกันจัดงานวันสหกิจศึกษาไทยขึ้นเป็นประจำทุกปี  ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๔ ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมจัดสหกิจศึกษา และภาคสังคม ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ  รวมทั้งประโยชน์ของการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา   เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยยกย่องและให้เกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกิจศึกษาไทย  องค์กร  และบุคคล  ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ร่วมดำเนินการสหกิจศึกษาได้มีโอกาสสร้างปฏิสัมพันธ์พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ และความคิดเห็นระหว่างกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาของประเทศไทยต่อไป”

 

ด้าน ศ.ดร.วิจิตร  ศรีสอ้าน  นายกสมาคมสหกิจศึกษาไทย กล่าวว่า “การจัดงานงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ ครั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการที่น่าสนใจต่างๆ มากมาย อาทิ การประชุมวิชาการ การบรรยายพิเศษ หัวข้อ สหกิจศึกษากับการพัฒนาศักยภาพบัณฑิตสู่ประชาคมโลก (Strengthening Graduate Competency for the World Community  through Cooperative Education) โดย Dr. Paul Stonely, WACE CEO, การเสวนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ นิทรรศการและผลงานดีเด่นด้านสหกิจศึกษา เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานสหกิจศึกษา พร้อมร่วมยกย่องผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสหกิจศึกษาไทย และมอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น โดยผู้ที่ประสงค์ร่วมงานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าในระบบออนไลน์ได้ที่ Website: www.tace.or.th โดยจะไม่มีการรับลงทะเบียนหน้างาน”

 

                สำหรับผู้สนใจร่วมงานวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ นี้ สามารถดูรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าในระบบออนไลน์ได้ที่ www.tace.or.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมาคมสหกิจศึกษาไทย โทร. 044 – 223058 หรือ 044 – 223046 

                             

 

- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

 โทร. 0-2610-5200 ต่อ 5443 และ 5339 โทรสาร  0-2354-5607 หรือ 0-2354-5611

www.mua.go.th

 

- สมาคมสหกิจศึกษาไทย

เลขที่ 111 ถนนมหาวิทยาลัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

โทร. 044-223058 หรือ 044-223046  โทรสาร 044-223045 หรือ 044-223053

www.tace.or.th