ม.ศรีปทุม ขยายเวลาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท พร้อมขานรับนโยบายกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. / กรอ.

22 พ.ค. 2555

       มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขยายเวลาการให้ทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท สำหรับผู้สมัครเรียนและลงทะเบียนภายใน 31 พ.ค.นี้ *โดยเงื่อนไขการมอบทุน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อสามารถยื่นความประสงค์ขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. / กรอ. สนใจสมัครเรียนและลงทะเบียนวันนี้ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 นี้ มีนักเรียนที่มีความสนใจสมัครเข้าศึกษาต่อ ตลอดจนผู้ปกครองหลายท่านสอบถามและมีความสนใจเป็นอย่างมากถึงการสนับสนุนทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมให้การสนับสนุน มหาวิทยาลัยจึงได้ ขยายเวลาสนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท สำหรับผู้สมัครและลงทะเบียน 31 พ.ค.นี้ *โดยเงื่อนไขการมอบทุน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

     ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตมืออาชีพของประเทศไทยให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังให้การสนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท *โดยมีเงื่อนไขการมอบทุน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่  ทุน SPU INNOVATIVE  สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า และลงทะเบียนเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท*  ทุน SPU NEW GENERATION  สำหรับ ผู้สมัครจบการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียนคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ในหลักสูตร 4 ปี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท*       ทุนหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนในทุกคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท*

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าวต่ออีกว่า นอกจากนี้ในส่วนของผู้สมัครเรียนที่มีความสนใจลงทะเบียนเรียนและยื่นความประสงค์ขอกู้ยืม ในปีการศึกษา 2555 ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนแนวทางในการกู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ได้ประกาศไว้แล้ว โดยยังคงให้มีการกู้ยืมแบบ กยศ. และ กรอ. โดยมีรายชื่อสาขาวิชา   ที่มีสิทธิ์กู้ยืมฯ กรอ. ซึ่งให้นักศึกษาลงทะเบียนเงื่อนไขเดียวกับการกู้ต่อเนื่อง ได้แก่ คณะ  ดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบัญชี สาขาวิชาการบัญชี  คณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา   สาขาวิชาวิศวกรรม  อุตสาหการ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจการบิน  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  สาขาวิชาการออกแบบภายใน สาขาวิชาสถาปัตยกรรม   

     และสาขาวิชาที่คาดว่าจะมีสิทธิ์กู้ยืมฯ กรอ. ผู้สมัครสามารถจองสิทธิ์กู้ยืมฯ 3,000 บาท เพื่อรอผลการพิจารณาดังนี้ คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก  สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม  สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ    การท่องเที่ยว สาขาวิชาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ           

   สำหรับผู้ที่สนใจขอรับทุนการศึกษาหรือสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สอบถามได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11)  โทร. 02-561-2222 ต่อ 2121-4  หรือ www.spu.ac.th