ม.ศรีปทุม อบรมมารยาทไทยหลานย่าโม

18 พ.ค. 2555

         ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับเชิญจากโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ. นครราชสีมาเข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมมารยาทไทยให้กับนักเรียน ตามโครงการ “คุณธรรม จริยธรรม : การฝึกอบรมมารยาทไทยเชิงปฏิบัติการ” ที่ โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา

         โดยการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษที่เข้าร่วมการอบรมทั้ง 2 ท่าน ได้แก่

1. อ.สุทัศน์พงศ์ กุลบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2. อ.ธาวิษ ถนอมจิตต์ อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

         นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาทุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมในทีมงานของวิทยากรพิเศษในการอบรมครั้งนี้ด้วย