อบรม Mac & iBookAuthor

18 พ.ค. 2555

     สำนักการจัดการศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดอบรม Mac & iBookAuthor เพื่อเสริมความรู้ในการพัฒนาสื่อในการพัฒนาสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (iBook) เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนทั้งระบบ  E-Learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้อง Think Lab อาคารสยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการอบรมจำนวนมาก