เรียนรู้การเป็นนักบริหารงานบัญชียุคใหม่ ด้วยหลักสูตรปริญญาโทที่ศรีปทุม

15 พ.ค. 2555

 

                โลกธุรกิจปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สาเหตุนั้นมาจากปัจจัยต่างๆ มากมาย  จึงทำให้หลายองค์กรต้องปรับตัวให้ก้าวทันตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรขององค์กร ซึ่งถือเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง การเสริมสร้างความรู้ตลอดจนทักษะด้านวิชาชีพจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

งานด้านบัญชีและการเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่เป็นหัวใจสำคัญขององค์กร เพราะทุกองค์กรจะขาดนักบัญชีและการเงินไม่ได้ ดังนั้นผู้ที่จะทำงานด้านนี้ จึงต้องหมั่นหาความรู้และทักษะด้านวิชาชีพการบัญชีเพื่อพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอ การศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ก็ถือเป็นการพัฒนาตนเองที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันก็มีหลายสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนด้านนี้ในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมก็เป็นอีกหนึ่งสถาบันที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งมีจุดเด่นที่เน้นสร้างผู้บริหารทางด้านการบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว

 

ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี และรักษาการผู้อำนวยการหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า “นอกจากจุดเด่นของหลักสูตรที่เน้นสร้างผู้บริหารทางด้านการบัญชีและการเงินแล้ว คณาจารย์ที่สอนในหลักสูตรก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา จากภาครัฐ เอกชน สถาบัน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพนั้นๆ หลักสูตรมีการปรับปรุงให้มีความทันสมัย รองรับการเปลี่ยนแปลงที่มีในปัจจุบัน มีการสอนโดยใชกรณีศึกษาเพื่อเสริมสรางผูเรียนใหกาวทันกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ โดยหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุมนี้ ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ในเวลา 1 ปี 4 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณ 160,000 บาท ซึ่งสามารถแบ่งชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิตได้ นอกจากนี้นักศึกษาที่เป็นนักบัญชีที่ขึ้นทะเบียนเปนผูจัดทำบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีสามารถนำมานับชั่วโมงในการสะสมการพัฒนาความรูตอเนื่องทางวิชาชีพ (Continuing professional development, CPD) ได้อีกด้วย”

 

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม จะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากในประเทศหรือตางประเทศที่ไดรับการรับรองวิทยะฐานะจากหนวยงานที่เกี่ยวของ มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือเทียบเท่า หากคะแนนไม่ถึงจะต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

 

พิเศษ! สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาโทและเอกก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ทุกหลักสูตรจะได้รับ The new iPad รุ่น 16 GB. Wi-Fi  นอกจากนี้ยังสามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมโครงการในอัตราดอกเบี้ย 0 % พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการชำระผ่านบัตรเครดิตอีกด้วย สำหรับ ผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทายลัยศรีปทุม โทร. 0 2561 2222 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th