ม.ศรีปทุม แจก The new iPad นักศึกษาใหม่ปริญญาโท-เอกทุกหลักสูตร

11 พ.ค. 2555

            

           มหาวิทยาลัยศรีปทุม สนับสนุนสื่อการเรียนการสอนแก่นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และเอก           ปีการศึกษา 2555 ด้วยการแจก The new iPad รุ่น 16 GB. Wi-Fi (แก่ผู้ที่สมัครและลงทะเบียนภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2555) 

                ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า “ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนในทุกระดับ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าอย่างอิสระ ซึ่งการใช้แท็บเล็ตในการเรียนการสอนนั้น ถือเป็นส่วนหนึ่งในการนำเอาเทคโนโลนีมาใช้ในการเรียนการสอน ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีแก่นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกโดยการมอบ The new iPad  รุ่น 16 GB. Wi-Fi  ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด เพื่อรองรับการเรียนการสอนดังกล่าว”

                  สำหรับที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (แบบผสมผสาน), หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน และสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกประกอบด้วย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มวิชาการเงิน และกลุ่มวิชาบัญชีเพื่อการจัดการ, หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

                ส่วนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทประกอบด้วย หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร และสาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ส่วนระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิตและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

          ผู้ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยลัยศรีปทุม บางเขน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0 2561 2222 ต่อ 3003 – 4  ส่วนที่มหาวิทยลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท  สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร. 0 2298 0181 – 3 ต่อ 100 และ0 2561 2222 ต่อ 2422 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป