อาจารย์วิศวะฯศรีปทุม กับผลงานวิจัยด้านพลังงานเพื่อคนไทย

10 พ.ค. 2555

       พลังงานทดแทน  เป็นกระแสพูดถึงกันมากในปัจจุบัน เพราะโลกต้องพลังงานเพื่อใช้ทดแทนพลังงานจากน้ำมัน ที่เป็นปัญหาของการขาดแคลนพลังงานในอนาคต ต่างมีนักวิจัยจำนวนมากได้มีการศึกษาค้นคว้าเพื่อนำพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ เพื่อช่วยผ่อนคลายปัญหาการขาดแคลนพลังงานในอนาคต  และช่วยลดปัญหาด้านมลพิษที่เกิดขึ้นจากการใช้พลังงานในปัจจุบัน ผศ.ธนภัทร พรหมวัฒนภักดี  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ก็เป็นหนึ่งที่ค้นคว้าทำงานวิจัยเรื่องพลังงานมาตลอด จนได้รับตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์กับผลงานวิจัยในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตย์โดยการติดตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แบบปรับองศาที่เหมาะสม (THE EFFICIENCY IMPROVEMENT OF SOLAR CELL BY USING OPTIMUM ANGLE ADJUSTMENT SOLARTRACKING)

       “งานวิจัยของผมคือ การเพิ่มประสิทธิภาพแผงรับรังสีแสงอาทิตย์โดยการติดตามตำแหน่งดวงอาทิตย์แบบปรับองศาที่เหมาะสม เป็นการออกแบบและทดสอบเครื่องติดตามรังสีดวงอาทิตย์แบบปรับองศาได้ทั้งในแนวอัลติจูดและอซิมุธเพื่อกำหนดองศาที่เหมาะสมในการติดตามดวงอาทิตย์  แบบกำหนดช่วงโดยใช้หลักการบังเงาของฉากกั้นโดยมีโฟโต้ทรานซิสเตอร์เป็นตัวตรวจจับรังสีตรงของดวงอาทิตย์ ให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม ใช้ความสูงของฉากกั้นเป็นตัวกำหนดองศาการติดตามโดยไม่จำเป็นต้องใช้วงจรควบคุม ตำแหน่งของมีโฟโต้ทรานซิสเตอร์ถูกออกแบบให้ติดตามดวงอาทิตย์แบบ 2 แกน ซึ่งใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมการทำงานของมอเตอร์กระแสตรงเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งของแผงโซลาร์เซลล์ การติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆช่วง 15 องศา ให้กำลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยมากกว่าการติดตามทุกๆ ช่วงและเมื่อทำการเปรียบเทียบพลังงานที่ผลิตได้ระหว่างการติดตามดวงอาทิตย์ทุกๆ 15 องศา กับการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบอยู่กับที่พบว่า  ที่แผงขนาด 5 Wp. ให้กำลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 20.35 %  ที่แผงขนาด 30 Wp. ให้กำลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 23.24 % และที่แผงขนาด 50 Wp. ให้กำลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น 18.38 %ดังนั้นการวิจัยนี้จึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมในการรับรังสีของแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ทำให้สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าออกมาได้มากที่สุดตลอดเวลาครับ”

       ผศ.ธนภัทร ได้บอกว่าที่เลือกทำงานวิจัยเรื่องพลังงานมาตลอด และการวิจัยมีประโยชน์ทั้งในด้านการสอนนักศึกษาแต่ในมุมกลับกันนักศึกษา ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุน หรือช่วยในงานวิจัยด้วย

       “ผมเลือกทำงานวิจัยของพลังงานมาตลอด เพราะว่าเรียนจบมาด้านพลังงาน และในอนาคตผมจะทำงานวิจัยที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนทั้งเซลล์แสงอาทิตย์ และการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมความเร็วต่ำรวมถึงการจัดการพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม จริงๆแล้วการทำงานวิจัยก็สามารถนำมาเป็นกรณีศึกษาให้กับนักศึกษาได้ การเป็นอาจารย์ที่ดี ในความคิดของผมนอกจากการสอน และการทำวิจัยแล้ว สิ่งที่จำเป็นมากที่สุดอีกสิ่งหนึ่ง คือการหาสิ่งใหม่จากนอกตำรามาให้นักศึกษาได้คิดทำ เพราะเป็น hot issue ทั้งพลังงานทดแทนกับการจัดการพลังงาน เพราะปัจจุบันพลังงานเหลือน้อย เป็นวิกฤต ผมส่งเสริมให้นักศึกษาทำส่งเสริมให้นักศึกษาทำโครงงานวิศกรรมด้านนี้ เพื่อนำไปต่อยอดต้องค้นหาแหล่งพลังงานตัวใหม่มาทดแทนน้ำมันให้ได้อย่างเร่งด่วน คือมีพลังงานทดแทนที่เราสร้างขึ้นเอง ที่ไม่ต้องไปซื้อจากต่างประเทศ งานวิจัยที่ค้นคว้าข้างนอก เป็นการ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นประโยชน์กับนักศึกษา  เพราะจะทำให้นักศึกษาทันยุคสมัย ทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เพราะการวิจัยต้องทำให้เราต้องอัพเดทขึ้นเรื่อยๆครับ ผมดูว่าประเด็นไหนควรจะศึกษา ก็จะให้นักศึกษาร่วมด้วย เป็นโจทย์ทำโครงงาน แล้วนำมาประยุกต์ใช้กับผม ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทั้งนักศึกษาและอาจารย์ด้วยครับ”

       ผศ.ธนภัทรได้ฝากไว้ว่า เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เราทุกคนต้องพัฒนาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาก็มีการใช้พลังงานมาขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งพลังงานนับวันก็จะน้อยลงทุกๆที เป็นหน้าที่ของคนในโลกอย่างเรา ที่ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานก่อนที่มันจะสายเกินไป