ม.ศรีปทุม เสนอทางเลือกทางการศึกษา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท

10 พ.ค. 2555

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่  พร้อมแล้วในการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เน้นการบูรณาการเพิ่มทักษะให้ทุกคณะอย่างเข้มข้น เพื่อตอบโจทย์การสร้างบัณฑิตคุณภาพมืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนที่เปิดกว้างได้ทันที พร้อมเสนอทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท สำหรับผู้สมัครภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 *โดยเงื่อนไขการมอบทุน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2555 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุมกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนในการให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตมืออาชีพของประเทศไทยให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้อย่าง   มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม เสนอทางเลือกทางการศึกษา พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท *โดยมีเงื่อนไขการมอบทุน เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด ได้แก่  ทุน SPU INNOVATIVE  สำหรับผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า และลงทะเบียนเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะดิจิทัลมีเดีย และคณะนิเทศศาสตร์ จะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท*  ทุน SPU NEW GENERATION  สำหรับ ผู้สมัครจบการศึกษาชั้นม.6 หรือเทียบเท่า ที่ลงทะเบียนเรียนคณะบริหารธุรกิจ คณะบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ ในหลักสูตร 4 ปี ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 10,000 บาท*  ทุนหลักสูตรเทียบโอนสำหรับผู้จบปวส. ที่ลงทะเบียนเรียนในทุกคณะ ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 8,000 บาท*

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช  เลิศไพฑูรย์พันธ์ กล่าวต่ออีกว่า มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทำการตอกย้ำจุดเด่นหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรสู่อนาคต โดยได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ รวมถึงทำข้อตกลงกับหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, เรียนรู้อย่างแตกต่าง มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนแบบวิชาการ และสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning และ mobile learning ที่ทำให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคณะได้ลองทำงานในรูปแบบบริษัทจริง, สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฯได้เตรียมอุปกรณ์และความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเต็มที่ อาทิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ, เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่อาเซียน  โดยเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน อาทิ โครงการ สหกิจศึกษา และการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับบริษัทเอกชน รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาอาชีพเข้ามาสอนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการทำงานจริงในอนาคต

สำหรับผู้ที่สนใจทุนการศึกษาหรือสมัครเข้าเรียนหลักสูตรระดับปริญญาตรี สอบถามได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้น 2 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (อาคาร 11)  โทร. 02-561-2222 ต่อ 2121-4  หรือ www.spu.ac.th