ประชุมความร่วมมือทางวิชาการกับ Consortium for Global Education (CGE) สหรัฐอเมริกา

10 พ.ค. 2555

     ดร.จรรยา พุคยาภรณ์ รองอธิการบดี,  ผศ.ดร. วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี, อาจารย์จิณดา เตชะวณิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติและผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับและประชุมหารือกับ Dr. Carolyn Bishop ประธาน Consortium for Global Education (CGE) พร้อมด้วย David Bishop, Dr. Chrisann Merriman จาก University Mary Hardin Baylor Professor Margaret Hicks จาก Anderson University เพื่อจัดโครงการบริการทางวิชาการ ให้แก่ผู้บริหารและอาจารย์ผู้สอนภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้อง 12A02 ชั้น 12A อาคาร 40 ปี ศรีปทุม มหาวิทยาลัยศรีปทุม