โครงการแข่งขัน MOS Olympic 2012 ครั้งที่ 10

9 พ.ค. 2555

นักศึกษาคณะบัญชี รหัส 51059800 นายกมล มไหสวริยะ ได้รับประกาศนียบัตร จากโครงการแข่งขัน MOS Olympic 2012 ครั้งที่ 10 “การใช้โปรแกรม MS PowerPoint 2010″ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 ณ ศูนย์การเรียนรู้ Central World