รางวัลบทความวิจัยดี ประจำปี 2555 จากนิด้า

3 พ.ค. 2555

 

ดร. อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตร Ph.D and MS. in Logistics and Supply Chain Management ม.ศรีปทุม ได้รับรางวัลบทความวิจัยดี ประจำปี 2555 (ระดับปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ) จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จากบทความชื่อ The Relationship between Employee Involvement, Partnership Management and Supply Performance: Findings from a Developing Country ใน International Journal of Productivity and Performance Management ซึ่งเป็น The Official Journal of the World Confederation of Productivity Science ตีพิมพ์โดย Emerald Group Publishing

Outstanding Paper Award (2012) from NIDA
Dr. Assadej Vanichchinchai, Director of Ph.D and MS. programs in Logistics and Supply Chain Management of Graduate College of Management of Sripatum University, has received “Outstanding Paper Award (2012)” from National Institute for Development Administration (NIDA) from his paper: Vanichchinchai, A. (2012) “The Relationship between Employee Involvement, Partnership Management and Supply Performance: Findings from a Developing Country”, International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 61 No. 2, pp. 157-172. International Journal of Productivity and Performance Management is the official journal of the World Confederation for Productivity Science and published by Emerald Group Publishing