“ ประกาศเกียรติคุณ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา”

2 พ.ค. 2555

พระธรรมโกศาจารย์ (ศ.ดร.ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณของมูลนิธิจำนงค์ ทองประเสริฐ ให้แด่ ผศ.พลเอกเสรี  พุกกะมาน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีปทุม ในฐานะผู้มีผลงานดีเด่น สาขาวิชาพระพุทธศาสนา ด้านการส่งเสริมพระพุทธศาสนา  ในงานวันจำนงค์  ทองประเสริฐ ครั้งที่ 10  ณ อาคาร มวก.48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อยุธยา