“ตัดสิน คนเก่ง คนข่าว”

2 พ.ค. 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรัชญ์ ครุจิต  ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และในฐานะกรรมการสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (สสมท.) ได้รับเชิญให้เป็นกรรมการการตัดสิน และมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ Future Journalist Awards 2012 เพื่อเฟ้นหา 30 นักข่าวแห่งอนาคต จัดโดยทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ BBC World และสภาสถาบันนักวิชาการสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ณ โรงแรม Ibis Riverside