“พีธีลาสิกขา โครงการอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา”

30 เม.ย. 2555

พระวิสุทธิภัทรธาดา (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานสงฆ์ ประกอบพิธี ลาสิกขา ให้กับพระสงฆ์ที่เข้าร่วมโครงการ อุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา จำนวน 42 รูป  ภายหลังปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕    ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา