อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา

30 เม.ย. 2555

             สำนักงานแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการฝึกอบรม “ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)” โดยมีศ.นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงษธร คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องคอนเวนชั่น 1 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน