ม.ศรีปทุม เปิดบ้านโชว์หลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัย ชูแนวคิด The Future Graduate School เน้นความทันสมัยเป็นมืออาชีพ

30 เม.ย. 2555

วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ The Future Graduate School เปิดบ้านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อแนะนำหลักสูตร และสาขาวิชาต่างๆให้แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสมัครเรียนต่อ ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยได้มีนายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงาน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรม The Future Graduate School เปิดบ้านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก พร้อมกับการแสดงศักยภาพแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยแก่สาธารณชน ซึ่งในปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้นำนวัตกรรมการศึกษามาใช้มากมายหลายอย่าง เพื่อขยายองค์ความรู้ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากแหล่งความรู้ที่กว้างขึ้นนอกเหนือจากในตำรา ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังเช่นในปัจจุบัน อีกทั้งยังได้คิดค้นและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ และสังคมตลอดเวลา ดังนั้นหลักสูตรการเรียนการสอนของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนอย่างแท้จริง ทั้งนี้เพื่อผลิตมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถเป็นมืออาชีพเพื่อไปรับใช้สังคมและพัฒนาประเทศชาติต่อไป”

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาและหลักสูตรต่างๆ มากมาย ทั้งที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท (อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ตรงข้ามททบ.5) และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 561 2222 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th