เปิดบ้านบัณฑิตวิทยาลัย

27 เม.ย. 2555

  นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานโครงการ The Future Graduate School เปิดบ้านบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมพิธี ณ อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน