ผ่านอบรมภาษี

27 เม.ย. 2555

 นายวีระวุฒิ วิทยกุล ผู้อำนวยการสำนักอุธรภาษี กรมสรรพากรเป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ รุ่นที่ 2” จัดโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม และกรมสรรพากร ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน