บรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

20 เม.ย. 2555

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย – เทค ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ผ้าไตร จำนวน ๑ ไตร เพื่อพระราชทานแก่ผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทในการจัดโครงการ “บรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๙๙ รูป เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา” โดยมีผู้สมัครเข้าพิธีบรรพชาอุปสมบท จำนวน ๔๒ คน ตามโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาทุกภูมิภาค ร่วมดำเนินการตามโครงการ   

          ซึ่งได้ประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พระอุโบสถวัดประยุรวงศาวาส วรวิหาร ที่ผ่านมา โดยจะไปปฏิบัติธรรมและปฏิบัติศาสนกิจที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ จำนวน ๑๐ วัน