เขียนบทความให้ได้ตีพิมพ์

10 เม.ย. 2555

           สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดอบรมหัวข้อ เรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย” โดยมีศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ศาสตราจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้อำนวยการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเป็นวิทยากร ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน