สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ มอบโล่เกียรติคุณดีเด่น อธิการบดี ม.ศรีปทุม

2 เม.ย. 2555

         สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ฯพณฯ กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น แด่ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้อุปการคุณต่อวงการห้องสมุดและการศึกษาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา