วันเกียรติยศ (ผู้นำนักศึกษา) ประจำปีการศึกษา 54

2 เม.ย. 2555

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและให้โอวาทแก่ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จำนวน 441 คน ที่ทำคุณประโยชน์สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งด้านวิชาการ ด้านนันทนาการ และด้านบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องใน “วันเกียรติยศ” มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2554 ตามโครงการของ สำนักงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบัวหลวง แกรนด์รูม อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา