“ M.O.U.ความร่วมมือ 16 สถาบัน สายลับ..ตรวจจับโฆษณา”

2 เม.ย. 2555

รศ.ดร. ณรงค์ อยู่ถนอม  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย ทำพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับสถาบันอุดมศึกษา 16 สถาบัน ภายใต้โครงการเฝ้าระวังการโฆษณาทางสื่อต่างๆ ร่วมกับสถาบันการศึกษา (สายลับ…ตรวจจับโฆษณา) ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภค  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร