คุณตัน ภาสกรนที (ตัน อิชิตัน) วิทยากรงานเสวนากลยุทธ์และประสบการณ์ด้านการตลาด

30 มี.ค. 2555

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้การต้อนรับ คุณตัน  ภาสกรนที (ตัน อิชิตัน) วิทยากรงานเสวนา “กลยุทธ์และประสบการณ์ด้านการตลาด” ในงาน Open House มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ไชยา ยิ้มวิไล ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 17