Green Marketing Trip

30 มี.ค. 2555

อาจารย์กิ่งแก้ว  พรอภิรักษสกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด    คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยศรีปทุม นำนักศึกษารายวิชา MKT443 สัมมนาทางการตลาด  จัดโครงการ Green  Marketing  Trip ครั้งที่ 8 สัญจรไปโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการลำลูกกา โดยมีกิจกรรมบริการวิชาการสู่สังคม หัวข้อ  Green Marketing  พร้อมมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวนเงิน 10,000 บาท  พร้อมทั้งการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง Positive Thinking คิดบวกชีวิตบวก  โดยมีอาจารย์ดารา  พงษ์สมบูรณ์  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นวิทยากร