“บันทึกข้อตกลงด้านการวิจัย”

29 มี.ค. 2555

 

อาจารย์ธีระพันธ์ ชนาพรรณ หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้แทนมหาวิทยาลัย รับมอบหนังสือลงนามจากนายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับสถาบันอุดมศึกษา 5 แห่ง ด้านการวิจัย จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค   ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงทเพมหานคร