รางวัลโครงการวิศวกรรมไฟฟ้าดีเด่น

26 มี.ค. 2555

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดโครงการ “มอบรางวัลโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้าดีเด่น” เพื่อให้นักศึกษามีแรงบันดาลใจในการทำโครงงาน โดยนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ทางคณะจะคัดตัวส่งไปแข่งขันภายนอกต่อไป ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน