มหาวิทยาลัย Kokugakuin,Tokyo เยี่ยมชม ม.ศรีปทุม

26 มี.ค. 2555

ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพทูรย์พันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.บรรเจิด จงอภิรัตนกุล ผู้อำนวยการสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SIILC) ให้การต้อนรับ Mr.Akihiko Ishiyama จากศูนย์นานาชาติ มหาวิทยาลัย Kokugakuin, Tokyo ในโอกาสเยี่ยมชมหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อเตรียมการลงนาม MOU แลกเปลี่ยนนักศึกษาไปเรียนต่อญี่ปุ่นและนักศึกษาญี่ปุ่นมาศึกษาที่ม.ศรีปทุม จัดโดยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์และสถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีทุม