บทความวิชาการด้านโลจิสติกส์ของอาจารย์ศรีปทุม ติด Top Download จากเว็บไซต์วารสารวิชาการระดับโลก

26 มี.ค. 2555

             บทความวิชาการด้านโลจิสติกและซัพพลายเชนชื่อ The Impact of Total Quality Management on Supply Chain Management and Firm’s Supply Performance” ผลงานของดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ และรองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการจัดอันดับสูงสุดในการดาวน์โหลดจาก www.tandfonline.com

 

               ดร.อัศม์เดช เจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้เปิดเผยว่า “บทความวิชาการนี้ชื่อ The Impact of Total Quality Management on Supply Chain Management and Firm’s Supply Performance ซึ่งผมเป็นผู้เขียนชื่อแรกร่วมกับ Dr. Barbara Igel (Dean: School of Management, AIT) ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 ใน International Journal of Production Research (IJPR) ซึ่งเป็นวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้าของโลกในวงการ Logistics & Supply Chain Management, Production & Operations Management ฯลฯ เนื่องจากเป็นวารสารที่มีค่า Impact Factor สูงถึง 1.033 เป็น Official Journal of International Foundation for Production Research ซึ่งเป็นสมาคมวิชาชีพระดับนานาชาติในสาขาวิชานี้ และมีการตีพิมพ์เผยแพร่ถึง 24 ฉบับต่อปี โดย Taylor & Francis Group ซึ่งเป็นสำนักพิมพ์วารสารวิชาการชั้นนำของโลก”

 

                IJPR จัดอันดับความนิยมของบทความวิชาการในวารสารของตนจากจำนวนการดาวน์โหลดทั่วโลกสูงสุด 20 อันดับแรก (20 Most Read Articles) ผ่านเว็บไซต์ของตน โดยบางบทความอาจเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีเนื่องจากมีสถาบันวิจัยเจ้าของบทความวิชาการนั้นๆ เป็นสปอนเซอร์จ่ายค่าดาวน์โหลดให้ฟรี ในขณะที่บทความส่วนใหญ่ต้องเสียค่าดาวน์โหลดสูงถึง 43 ดอลลาร์สหรัฐต่อบทความ บทความของผมถูกจัดอยู่ในอันดับ 1 หรือ 2 ของบทความที่ต้องดาวน์โหลดแบบเสียเงิน และเป็นอันดับ 3 หรือ 4 เมื่อรวมบทความที่ดาวน์โหลดฟรีเข้าไปด้วย (อันดับของบทความท้ายๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงบ้างตามจำนวนการดาวน์โหลด แต่บทความอันดับต้นๆ จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไร)

 

               “ผมดีใจ และภูมิใจในผลการจัดอันดับนี้มาก เนื่องจากเป็นการจัดอันดับในระดับโลกจากองค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลเป็นการแสดงให้เห็นว่าบทความวิชาการนี้ได้รับการยอมรับในระดับสูงสุดในแวดวงวิชาการระดับโลกจากทั้งนักวิชาการและนักปฏิบัติการทั่วโลก และจากวารสารวิชาการระดับนานาชาติจนมีจำนวนการดาวน์โหลดสูงสุดแม้ว่าบทความนี้จะเพิ่งตีพิมพ์ในปี 2011 ก็ตาม        ผมคิดว่าการที่บทความนี้เป็นที่สนใจในระดับโลก เนื่องจากศึกษาผลกระทบของการจัดการคุณภาพโดยรวม (TQM) ต่อการจัดการโซ่อุปทาน (SCM) และสมรรถนะด้านอุปทานขององค์กร ซึ่งกำลังเป็นประเด็นที่วงการนักวิชาการ และนักปฏิบัติการระดับนานาชาติให้ความสนใจ และผลการวิจัยนี้ก็ผ่านการกลั่นกรองเป็นอย่างดีจากวารสารวิชาการชั้นนำของโลกแล้ว นอกจากนี้งานวิจัยนี้ยังถือเป็นงานวิจัยแรก ๆ ในการศึกษาองค์ความรู้ในด้านนี้จึงสามารถใช้เป็นทฤษฎีพื้นฐานที่สำคัญในการบูรณาการ TQM และ SCM เข้าด้วยกันซึ่งจะเกิดเป็นระบบการบริหารจัดการแบบใหม่ในอนาคตที่เรียกว่าการจัดการคุณภาพโซ่อุปทาน หรือ Supply Chain Quality Management ได้” ดร.อัศม์เดชกล่าวเสริม

 

               นอกจากนี้ดร.อัศม์เดชยังมีผลงานด้านวิชาการที่สำคัญอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเด่นระดับนานาชาติจาก Emerald Group Publishing ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสำนักพิมพ์วารสารวิชาการระดับโลก อีกทั้งยังได้รับรางวัลบทความวิชาการดีเยี่ยม และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเยี่ยมจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และมีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติชั้นนำอีกหลายฉบับ รวมถึงตีพิมพ์เป็นหนังสือภาษาอังกฤษด้วย ในส่วนของผลงานด้านวิชาชีพดร.อัศม์เดชยังได้รับรางวัลที่ปรึกษาตัวอย่างแห่งปี 2553 (สาขาบริหารจัดการ) ของกระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลที่ปรึกษาจากหน่วยงานอื่นในภาครัฐอีกกว่า 20 รางวัล

 

 

 

Most Read Article

Dr. Assadej Vanichchinchai’s paper “Vanichchinchai, A. and Igel, B. (2011), “The Impact of Total Quality Management on Supply Chain Management and Firm’s Supply Performance”, International Journal of Production Research, Vol.49 No.11, pp. 3405-3424” has been ranked as most read article in International Journal of Production Research (IJPR). IJPR, published by Taylor & Francis Group, is the official journal of the International Foundation for Production Research and has impact factor = 1.115
(source: http://www.tandfonline.com/action/showMostReadArticles?journalCode=tprs20#read)