วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ได้รับการรับรองคุณภาพจาก TCI

26 มี.ค. 2555

 

            วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (ศูนย์ TCI) โดยมีระยะเวลาการรับรองเป็นเวลา 3 ปี จนถึงเดือนธันวาคม 2557

 

               รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และบรรณาธิการบริหารวารสารศรีปทุมปริทัศน์เปิดเผยว่า “วารสารศรีปทุมปริทัศน์” เป็นวารสารที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเวทีในการเผยแพร่ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนนักวิชาการอิสระ เพื่อเชื่อมโยงโลกแห่งวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ การพัฒนาชุมชนและสังคมส่วนรวม

              ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย หรือศูนย์ TCI เป็นหน่วยงานที่ให้การรับรองคุณภาพวารสารทางวิชาการต่างๆ ในประเทศไทย การได้รับการรับรองคุณภาพของวารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งนี้ เป็นการแสดงให้เห็นคุณภาพของวารสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ การจัดทำวารสารทางวิชาการที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นการแสดงศักยภาพด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยศรีปทุมซึ่งเป็นเจ้าของวารสารแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพของคณาจารย์ นักวิชาการ ทั่วไป เพื่อให้มีโอกาสเสนอผลงานวิชาการที่เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา และแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ ระหว่างนักวิชาการด้วยกัน ในการรักษาคุณภาพของวารสารนี้ ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารจะต้องผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกก่อนทุกครั้ง นอกจากฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แล้ว วารสารศรีปทุมปริทัศน์ยังมีฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเริ่มดำเนินการมาจะครบ 3 ปีแล้ว โดยมีมาตรการด้านคุณภาพเช่นเดียวกัน มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นว่า เมื่ออายุครบ 3 ปีแล้ว วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ก็จะได้รับการรับรองคุณภาพ จาก ศูนย์ TCI เช่นเดียวกัน

            ด้วยภารกิจด้านการสร้างและการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยการส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ อันเป็นภารกิจหลักที่สำคัญของมหาวิทยาลัยศรีปทุม นอกจากการจัดทำวารสารเผยแพร่ผลงานวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยศรีปทุมยังได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย นักวิชาการ ตลอดจนผู้มีผลงานวิจัยทุกท่านได้เสนอผลงานวิชาการของตนเอง และแลกเปลี่ยนวิทยาการต่างๆ กับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกัน รวมทั้งให้สาธารณะชนได้รับรู้ความก้าวหน้าทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ

               สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ และเจ้าของผลงานวิจัยทุกท่านที่สนใจต้องการเผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารศรีปทุมปริทัศน์ และการประชุมวิชาการประจำปีของมหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โทร. 02 561 2222 ต่อ 1155, 1252 และ 1331 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th หรือ e-mail : research@spu.ac.th และส่งผลงานวิชาการได้ตลอดเวลา