เตรียมความพร้อมให้นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชู 4 จุดเด่น พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อน สร้างบัณฑิตไทยป้อนตลาดอาเซียน

22 มี.ค. 2555

หลักสูตรสู่อนาคต เรียนรู้อย่างแตกต่าง สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่อาเซียน

กรุงเทพฯ – ( 22 มีนาคม 2555 ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่ พร้อมแล้วในการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 เน้นการบูรณาการเพิ่มทักษะให้ทุกคณะอย่างเข้มข้น เพื่อตอกย้ำจุดเด่นหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรสู่อนาคต กระบวนการเรียนรู้ที่แตกต่าง สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่อาเซียน ชู 4 คณะเด่น ได้แก่ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อตอบโจทย์การสร้างบัณฑิตคุณภาพมืออาชีพเข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียนที่เปิดกว้างได้ทันที พร้อมวางแผนกระตุ้นสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง ผ่านภาพยนตร์โฆษณาและสื่อออนไลน์

ดร .รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยถึงความพร้อมในการรับนักศึกษาใหม่สำหรับปีการศึกษา 2555 ว่า “จากการที่ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ เออีซี (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY – AEC)อย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งจะทำให้สินค้าบริการ แรงงานฝีมือ การลงทุนและเงินลงทุน มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรี เพื่อการนำอาเซียนไปสู่การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน การสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันทางเศรษฐกิจของการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก ทำให้คนไทยต้องเตรียมตัวในการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ในสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมได้มีการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มที่แล้ว โดยในปีการศึกษา 2555 นี้ ได้มีทิศทางอย่างชัดเจนในการให้ความสำคัญในการมุ่งมั่นพัฒนาสมรรถนะและคุณภาพของบัณฑิตมืออาชีพของประเทศไทยให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ โดยตอกย้ำจุดเด่นหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ หลักสูตรสู่อนาคต โดยทางมหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ รวมถึงทำข้อตกลงกับหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วโลกเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน, เรียนรู้อย่างแตกต่าง มหาวิทยาลัยฯ สนับสนุนให้นักศึกษาทำกิจกรรมเพื่อฝึกปฏิบัตินอกเหนือจากการเรียนแบบวิชาการ และสนับสนุนระบบการเรียนการสอนแบบ e-learning และ mobile learning ที่ทำให้นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียนได้ทุกที่ อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคณะได้ลองทำงานในรูปแบบบริษัทจริง,สภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยฯได้เตรียมอุปกรณ์และความพร้อมของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาอย่างเต็มที่ อาทิ ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ, เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาสู่อาเซียน โดยเน้นการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน อาทิ โครงการ สหกิจศึกษา และการสร้างเครือข่ายของมหาวิทยาลัยกับบริษัทเอกชน รวมถึงการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากแต่ละสาขาอาชีพเข้ามาสอนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสำหรับการทำงานจริงในอนาคต”

ดร.รัชนีพร กล่าวต่อไปว่า “ในปีการศึกษา 2555 นี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ชู 4 คณะที่โดดเด่น ที่กำลังต้องการบัณฑิตเข้าสู่แรงงานในด้านนี้ ได้แก่ คณะดิจิทัลมีเดีย คณะศิลปศาสตร์ สาขาธุรกิจการบิน คณะนิเทศศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ โดยเฉพาะ คณะดิจิทัลมีเดีย ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกล้าประกาศตัวว่าเป็นคณะเดียว ของเมืองไทยที่มีการพัฒนาการเรียนการสอนในสาขานี้ อย่างครบวงจรรวมถึงการเพิ่มหลักสูตรที่น่าสนใจ ในหลายๆคณะเพื่อผลิตบัณฑิตมืออาชีพรองรับการทำงานหลากหลายสาขา”

“ด้วยจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 4 ประการ รวมถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยทุกด้าน เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่ง ว่าจะสามารถทำให้เด็กธรรมดาๆคนหนึ่ง ได้เลือกเรียนในสาขาอาชีพที่ตนเองต้องการ และได้รับการเรียนการสอน ที่ทำให้ปรับตัวต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งเรียนจบออกมาเป็นคนคุณภาพที่ยืนในแถวหน้าของ ทุกวงการ เราจึงมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการสร้างบัณฑิตใหม่ที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ในโลกยุคปัจจุบัน เข้าสู่ตลาดแรงงานที่เปิดกว้างอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้” ดร.รัชนีพร กล่าวสรุป

เตรียมพร้อมเพื่อก้าวให้ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ได้ที่ www.4yearschange.comหรือ www.facebook.com/4yearschange
***********************************************************

การเตรียมนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตของประชาคมอาเซียน

วันนี้มหาวิทยาลัยไม่สามารถผลิตบัณฑิตออกไปเพื่อเป็นบัณฑิตของประเทศเพียงอย่างเดียวได้แต่ต้องผลิตให้เป็นบัณฑิตสากล ซึ่งมีศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้กับบัณฑิตจากประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีแนวทางในการเตรียมการความพร้อมบัณฑิต 4 ด้าน คือ 1) ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 2)ความสามารถทางด้าน IT 3)ความเป็นนานาชาติ และ 4)ความรับผิดชอบต่อสังคม

1) ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Professional Skill) เป้าหมายคือให้นักศึกษาที่จบออกไปแล้วพร้อมทำงานได้ทันที (Ready to Work) นับตั้งแต่การร่างหลักสูตร มหาวิทยาลัยได้เชิญภาคอุตสาหกรรม ภาควิชาชีพ เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดองค์ความรู้ที่ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เช่น คณะดิจิทัลมีเดีย ที่มีเนื้อหาการออกแบบใช้โดยสื่อดิจิทัล องค์ความรู้ส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยจึงทำความร่วมมือกับบริษัทต่างๆ เพื่อให้เข้ามาร่วมผลิตบัณฑิตที่เขาต้องการร่วมกัน ประกอบกับการเรียนการสอนที่เน้นให้ผ่านกิจกรรม หรือมีลักษณะเป็นโครงงาน ทำให้นักศึกษาจะได้มีการฝึกทักษะและนำภาคทฤษฎีไปประยุกต์เป็นภาคปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดหลักสูตร และท้ายสุดจะจบด้วยการส่งนักศึกษาไปทำงานในสถานประกอบการจริง 4 เดือนก่อนจบการศึกษา ซึ่งมีความร่วมมือในการดำเนินการในส่วนนี้กับบริษัทชั้นนำของประเทศ เช่น สาขาธุรกิจการบิน ก็ทำความร่วมมือกับ บมจ.การบินไทย สาขาการโรงแรมก็ทำความร่วมมือกับสมาคมโรงแรมไทย และโรงแรมในเครือเซนทรารา สาขาการเงินการธนาคาร ก็มีความร่วมมือกับบริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

2) ความสามารถทางด้าน IT
ความที่โลกไร้พรมแดนในปัจจุบันทำให้การทำงานในทุกภาคส่วนนำเอา IT เข้ามาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยกันทั้งสิ้น มหาวิทยาลัยต้องการให้บัณฑิตของศรีปทุมมีความสามารถในการใช้ IT ทั้งในชีวิตประจำวันและในวิชาชีพ ดังนั้นทุกหลักสูตรจะบรรจุวิชาทางด้าน IT ไว้ทั้งในส่วนของการใช้งานทั่วไป เช่น MS Office และโปรแกรมเฉพาะในวิชาชีพต่างๆ เช่นสาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว ต้องเรียน โปรแกรม Amadeus และ Galieo สาขาการบัณชี ต้องเรียน โปรแกรม SAP นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังสร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ให้กับนักศึกษาผ่าน ระบบการศึกษาออนไลน์

3) ความเป็นนานาชาติ
มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาการเรียนการสอนใหม่ในเรื่อง Activities Base เป้าหมายอยู่ที่ความสามารถในการสื่อสารได้จริง ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษจะทำให้บัณฑิตสามารถแข่งขันได้ จึงจะต้องมีภาษาที่ 3 ซึ่งเป็นภาษาท้องถิ่น ในประเทศที่จะไปทำงาน หรือในบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งในที่นี้ต้องรวมถึงบริบทของวัฒนธรรมของชาตินั้นๆด้วย ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศต่างๆในภูมิภาค เพื่อจัดบุคลากรมาสอนภาษาและวัฒนธรรมที่มหาวิทยาลัยที่ได้ทำความร่วมมือ อาทิ มหาวิทยาลัยในเวียตนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และจีน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยตั้ง สถาบันภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ ขึ้นมาเพื่อดูแลนักศึกษาในเรื่องการพัฒนาทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนธรรม ในภูมิภาค นอกเหนือจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษาและอาจารย์ รวมทั้งทำหลักสูตรร่วมกัน เป็น Dual Degree เช่นหลักสูตรที่ทำร่วมกับมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง และมหาวิทยาลัยกุ้ยโจ เป็นต้น

4)ความรับผิดชอบต่อสังคม
มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญต่อเรื่องนี้อย่างมากเพราะต้องการผลิตคนเก่งและคนดีของสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ริเริ่มก่อตั้ง ตั้งหน่วยงาน University Social Responsibility (USR) นักศึกษาที่เข้ามาเรียนจะต้องผ่านกระบวนการพัฒนาความคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคม มีกิจกรรมกลุ่มในเรื่องจิตอาสา ออกไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆ และทำเป็นโครงการโดยมหาวิทยาลัยเป็นผู้สนับสนุน ซึ่งจากความมุ่งมั่นนี้มหาวิทยาลัยจึงได้รับรางวัล SVN Awards จาก เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเอเชียในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยไทยที่ทำงานเพื่อสังคม

สาขาวิชาที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
คณะดิจิทัลมีเดีย ด้วยความพร้อมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและคณะดิจิทัลมีเดีย ทั้งในด้านบุคลากร คณาจารย์ และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ทางมหาวิทยาลัยศรีปทุมจึงเปิดสาขาวิชาต่างๆ เพื่อเน้นการเรียนการสอนให้ครอบคลุมเนื้อหา ดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ดิจิทัลอาร์ตส์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม วิชวลเอฟเฟกต์ และการออกแบบกราฟิกขึ้น โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพันธมิตรมืออาชีพ ในวงการดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จทั้งในและต่างประเทศอาทิ บริษัท อิมเมจิแม็กซ์ จำกัด, บริษัท โนวาลีฟ ซอฟท์แวร์ จำกัด, บริษัท เรดแลบ จำกัด เป็นต้น มาร่วมพัฒนาเนื้อหาวิชาเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญเข้าสู่วงการอุตสาหกรรมด้านสื่อดิจิทัลซึ่งเป็นสื่อที่กำลังเพิ่มบทบาทในชีวิตประจำวันทั้งในปัจจุบันและอนาคต
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.spu.ac.th/sdm

คณะนิเทศศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักสื่อสารที่มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเชี่ยวชาญ ในโลกการสื่อสารสมัยใหม่ด้วยความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ โดยมีการสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพด้วยอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์จริง ในการฝึกปฏิบัติเป็นมืออาชีพด้านนิเทศศาสตร์พร้อมที่จะก้าวสู้การทำงานในชีวิตจริง คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดสอน สาขาวิชาการโฆษณา สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาวิทยุกระจายเลียงและวิทยุโทรทัศน์ และสาขาวิชาวารสารสนเทศ
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.spu.ac.th/commarts

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตมืออาชีพ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน คณะศิลปศาสตร์ดำเนินการเรียนการสอนโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมการบริการ อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการของแต่ละสาขาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติและได้รับประสบการณ์จริง นอกจากนี้ นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 เช่น ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมนักศึกษาเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หลักสูตรที่เปิดสอน ได้แก่ ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) และ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.spu.ac.th/liberal-arts

วิทยาลัยนานาชาติ ได้พัฒนาและบูรณาการหลักสูตรให้ทันต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จะได้รับการเรียนการสอนตามมาตรฐานสากล ในหลักสูตรต่างๆเช่น Bachelor of Arts in International Business Communication (B.A.) , Bachelor of Business Administration in Hotel Management (B.B.A.) ซึ่งเป็นหลักสูตรร่วมกับ Swiss College of Hospitality Management Lenk (SHML) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และหลักสูตรใหม่เปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษานี้คือ Bachelor of Arts in English and Chiness for Business Communication(B.A.) ซึ่งเป็นความร่วมมือกับ Beijing Language and Culture University (BLCU) ประเทศจีน
ข้อมูลเพิ่มเติม: www.spu.ac.th/intl