ดวลกึ๋นพาณิชยศาสตร์

22 มี.ค. 2555

   รศ.ดร.ณรงค์ อยู่ถนอม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันตอบปัญหาพาณิชยศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ครั้งที่ 1 จัดโดยคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ ห้องบัวหลวง  แกรนด์รูม อาคารดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน โดยทีมวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยว A คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง