การจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา

16 มี.ค. 2555

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยาภรณ์ ปานมะเริง เบอร์ค ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการบรรยายและกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการความรู้ สู่การประกันคุณภาพการศึกษา” ให้กับผู้แทนจากสถาบันเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบันการศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่วกับการจัดการความรู้ ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ อันจะนำไปสู่การประกันคุณภาพทางการศึกษาต่อไป โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.อรจรีย์ ณ ตะกั่วทุ่ง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศักดิ์ หอมสนิท จากภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา