ม.ศรีปทุม มอบทุนอาจารย์ศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก

15 มี.ค. 2555

         ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ให้โอวาทและนำคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น ทั้งยังเป็นการเสริมศักยภาพให้กับมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำสำหรับคนรุ่นใหม่แห่งคุณภาพที่สมบูรณ์แบบ ณ ห้องปัทมา อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

         ซึ่งอาจารย์ที่ได้รับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก จาก มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีจำนวน 9 คน ประกอบด้วย

ที่

ชื่อ/สกุล

คณะ

สถานที่ศึกษา

สาขาวิชา

1

อ.วชิราภรณ์ จีระว่องสิทย์ บริหารธุรกิจ City University of  Hong  Kong -การจัดการ

ด้าน Entrepreneurship

2

อ.นิมิต ทักษวิทยาพงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ Asian Institute of Technology -Microelectronics and Embedded System

ด้าน VLSI (Analog)

3

อ.ชานนท์ วาสิงหน สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร -ศิลปะการออกแบบ (นานาชาติ)

4

ผศ.ชวลิต มณีศรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -วิศวกรรมอุตสาหการ

ด้าน Simulation and Stochastic Modeling

5

อ.พิเชษฐ์ โสภาพงษ์ บัญชี มหาวิทยาลัยนเรศวร -บริหารธุรกิจการบัญชี

ด้านการบัญชีการเงิน และการภาษีอากร

6

อ.สรพล บูรณกูล บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีพระจอมเกล้า

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

-บริหารธุรกิจอุตสาหกรรม

ด้าน Lean and Quality Management Service Industry

7

ผศ.ปราลี มณีรัตน์ เทคโนโลยีสารสนเทศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  -ธุรกิจเทคโนโลยีและการจัดการนวัตกรรม

ด้านกระบวนการนำนวัตกรรมไอทีเข้าสู่เชิงพาณิชย์

8

อ.ธาวิษ ถนอมจิตศ์ ศิลปศาสตร์ บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์-นิด้า  -การจัดการท่องเที่ยว แบบบูรณาการ

ด้านการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

9

อ.ณัฐธยาน์ ตรีผลา บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนเรศวร  -การบริหารธุรกิจ

ด้าน Business Model Management