พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาฯ

15 มี.ค. 2555

หมายกำหนดการ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๘ -๑๒ เมษายน ๒๕๕๕

วันที่ เวลา รายการ สถานที่
๘ เมษายน ๒๕๕๕ ๑๗.๓๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๙ เมษายน ๒๕๕๕ ๐๗.๐๐ น. เชิญพระศพออกพระเมรุ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
  ๑๖.๓๐ น. พระราชทานเพลิงพระศพ พระเมรุ
  ๒๒.๐๐ น. พระราชทานเพลิงพระศพ (จริง) พระเมรุ
 ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ๐๘.๐๐ น. เก็บพระอัฐิ พระเมรุ
๑๑ เมษายน ๒๕๕๕ ๑๖.๓๐ น. พระราชกุศลพระอัฐิ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ ๑๐.๓๐ น. บำเพ็ญพระราชกุศล, อันเชิญพระโกศพระอัฐิขึ้นประดิษฐานบนพระวิมาน พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
  ๑๖.๓๐ น. บรรจุพระสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธ สุสานหลวงวัดราชบพิธ  สถิตมหาสีมาราม
เข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์พระราชพิธีฯ >>>Click<<<