ม.ศรีปทุมเปิดอบรม ฟรี ! “เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย”

14 มี.ค. 2555

          

                         สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น ขอเชิญผู้สนใจอบรมหัวข้อ เรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย” โดยมีศ.ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ ศาสตราจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และผู้อำนวยการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทยเป็นวิทยากร ในวันพุธที่ 28  มี.ค. 55 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 

 

                         ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ฟรี ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 มีนาคม 2555 ทางอีเมลล์ research@spu.ac.th รับจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 02 561 2222 ต่อ 1155 และ 1331 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th

    ………………………………………

กำหนดการอบรม

เรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติและจรรยาบรรณการวิจัย”

วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555

ห้อง Convention 1 ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดย

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ศาสตราจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

และผู้อำนวยการศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

…………………………………….

 

08.30 – 08.45 น.                          ลงทะเบียนและรับเอกสาร

08.45 – 09.00 น.                          พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.                         การบรรยาย เรื่อง “เขียนบทความอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ”

10.30-10.45 น.                           พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 11.30 น.                        การบรรยาย เรื่อง “จรรยาบรรณการวิจัย”

11.30 – 12.00 น.                         วิทยากรตอบข้อซักถาม และพิธีปิดการอบรม