วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ม.ศรีปทุม แหล่งปั้นนักบริหารมืออาชีพ

12 มี.ค. 2555

 

             โลกของการศึกษาทุกวันนี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปมากมาย ดังจะเห็นได้จากจำนวนของผู้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งผิดจากแต่เดิมที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเรียนจบปริญญาตรีก็น่าจะเพียงพอแล้ว นั่นอาจเป็นคำตอบของหลายคนในยุคหลายปีก่อน 

             การที่ผู้คนจำนวนมากนิยมศึกษาศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี  อาจแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานในปัจจุบันกำลังต้องการผู้ที่จบปริญญาโทและสูงกว่าเข้าทำงานมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การที่ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านจะรวมกันเป็นกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้ อีกทั้งในเมืองไทยเราก็มีสถาบันอุดมศึกษาจำนวนมากที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปศึกษาต่างประเทศเหมือนเมื่อก่อน ซึ่งยังเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาของผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาอีกแห่งที่เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนตามสาเหตุข้างต้น 

              ผศ.ดร.วิชิต อู่อ้น คณบดีวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมเปิดเผยว่า “วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการมหาวิทยาลัยศรีปทุมมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก โดยเน้นการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอนทั้งจากองค์ความรู้ในทฤษฎี การปฎิบัติ และการวิจัยมาใช้ในหลักสูตรอย่างบูรณาการ และมุ่งเน้นการผสมผสานการจัดการองค์ความรู้แบบองค์รวมอย่างบูรณาการทั้งในภาคธุรกิจและภาครัฐ เพื่อทำให้เกิดความสามารถในการพัฒนาทักษะต่างๆ และเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันจากสถานการณ์ต่างๆ ของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอน ระบบการเรียนการสอนจะใช้ทฤษฎีและการวิเคราะห์กรณีศึกษาเป็นหลักและมุ่งเน้นการพัฒนาแนวคิดรวมทั้งแนวปฏิบัติอย่างมีกลยุทธ์ทั้งในส่วนการบริหารจัดการภาคธุรกิจและภาครัฐ อีกทั้งจัดระบบการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน นำนวัตกรรมในการจัดการความรู้มาใช้ในบริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และทำให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมมาภิบาล ดังแนวคิดที่ว่า เราสร้างมืออาชีพ เราสร้างอนาคต หรือ Get the Best  Future @  Graduated  College of management”

             สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ประกอบด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ, สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีกและแฟรนไชส์ สาขาวิชาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง, หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอกประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง, หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต, หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์       

           ผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกที่วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 561 2222 ต่อ 1152 – 3 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th