มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดรับนศ.ใหม่ ปีการศึกษา 2555

8 มี.ค. 2555

 

            มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ในหลักสูตรและสาขาวิชาต่างๆ มากมายดังนี้

 

                ระดับปริญญาโท เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต สำหรับนักบริหาร, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร และสาขาวิชาบริหารงานก่อสร้าง และหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

 

             ส่วนระดับปริญญาเอก เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรการจัดการดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 

                 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาดังกล่าวสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  มหาวิทยลัยศรีปทุม วิทยาคารพญาไท  ชั้น 17 อาคาร เอสเอ็ม ทาวเวอร์ (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า ตรงข้ามททบ.5) โทร. 0 2298 0181 – 3 ต่อ 100 และ0 2561 2222 ต่อ 2422 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th