ม.ศรีปทุม บางเขน เปิดรับนศ.โท – เอก 13 หลักสูตร

8 มี.ค. 2555

                มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เปิดรับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2555 รวม 13 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทประกอบด้วย หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต, หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต (แบบผสมผสาน), หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต, หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกและโซ่อุปทาน และสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม, หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

 

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกประกอบด้วย หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาบริหารการศึกษา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจการกีฬาและการบันเทิง กลุ่มวิชาการตลาด กลุ่มวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ กลุ่มวิชาการเงิน และกลุ่มวิชาบัญชีเพื่อการจัดการ, หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

 

ผู้สนใจศึกษาต่อในหลักสูตรและสาขาวิชาดังกล่าวสามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยลัยศรีปทุม บางเขน ชั้น 11 อาคาร 40 ปี       ศรีปทุม (อาคาร 11) โทร. 0 2561 2222 ต่อ 3003 – 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.spu.ac.th