“นิเทศศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมตัดสินรางวัลเมขลา”

6 มี.ค. 2555

คณาจารย์คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประกอบด้วย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้อำนวยการหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ,ผศ.ดร.กาญจนา มีศิลปวิกกัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการโฆษณา ,อาจารย์วทัญญู มุ่งหมาย  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และประชาสัมพันธ์คณะนิเทศศาสตร์ , ผศ.นฤมล ปิ่นโต อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ และอาจารย์ฉัตรฉวี คงดี อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์  ร่วมเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณารางวัลเมขลา ครั้งที่ 24 ประจำปี 2554 ในงานแถลงข่าวงานประกาศผลงานดีเด่นทางโทรทัศน์รางวัลเมขลา จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย  ณ ห้องคอนเวนชั่น1,2 อาคาร 40 ปี ม.ศรีปทุม บางเขน