Healthy and Energy Days : รักโลก รักสุขภาพ อนุรักษ์พลังงาน

6 มี.ค. 2555

         สำนักงานการกีฬา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงาน Healthy and Energy Days กิจกรรมการกระตุ้นการส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกให้กับนักศึกษาและบุคลากร ได้เรียนรู้และตระหนักถึงการดูแลสุขภาพพลานมัยให้สมบูรณ์แข็งแรง ตลอดจนการศึกษาและการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวคิดที่เกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา

         ภายในงานมีกิจกรรมที่จัดขึ้น ประกอบด้วย…กิจกรรมส่งเสริมเพื่อสุขภาพ, กิจกรรมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานลดภาวะโลกร้อน, กิจกรรมจำหน่ายสินค้า, กิจกรรมงานวัด, การแข่งขันประกวดเต้น Generation SPU Dance ระดับมัธยมศึกษา, การแข่งขันประกวดวงดนตรี SPU String Music festival และการประกวดชุดรณรงค์ 3 R วัสดุเหลือใช้

         โดยผลแข่งขันการประกวดที่ได้รับรางวัลในประเภทต่างๆ ดังนี้

ประเภทรางวัลแข่งขันประกวดเต้น Generation Spu Dance ระดับมัธยมศึกษา ได้แก่..

         อันดับ 1 ได้แก่ ทีม C-sanquine โรงเรียนศึกษานารี ทีม 1

         อันดับ 2 ได้แก่ ทีม Zestzenith โรงเรียนศึกษานารี ทีม 2

         อันดับ 3 ได้แก่ ทีม Exit โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

         โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย อ.นันทวัน เพียรแก้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน, คุณสัญญา ลิ้มอิ่ม ครูสอนเต้นศูนย์สุขภาพ และคุณวรรณวิษา เจริญรัมย์ ครูสอนเต้น First step Dance

ประเภทรางวัลแข่งขันประกวดวงดนตรี SPU String Music festival ได้แก่…

         อันดับ 1 ได้แก่ วง The Sinner’s Promise

         อันดับ 2 ได้แก่ วง Pre’sense morning

         อันดับ 3 ได้แก่ วง ONE Finger water

         โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย (เต้ย วงอินคา) คุณรณภพ อรรคราช, คุณกษิเดช ดาบเชื้อโปรดิวเซอร์ค่ายเพลงอาร์สยาม และ คุณปณัย นุชนารถ นักดนตรีอาชีพ วง the Buffalo  

 ประเภทรางวัลแข่งขันประกวดชุดรณรงค์ 3 R วัสดุเหลือใช้ ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้แก่…

         อันดับ 1 ได้แก่คณะศิลปศาสตร์ ชุด: 3 R ไม่ธรรมดานะอาเซียน

         อันดับ 2 ได้แก่คณะนิเทศศาสตร์ ชุด: The after flood

         อันดับ 3 ได้แก่คณะบริหารธุรกิจ ชุด: Queen of flower

         โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิในการตัดสินการแข่งขันในครั้งนี้ ประกอบด้วย อ.สุทัศน์พงษ กุลบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม, อ.วุฒิเดช สินปัญจะ ผู้อำนวยการรับสมัคร, อ.อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษา, อ.เฉลิมชัย สินธุอารีย์ อาจารย์ประจำสำนักงานกิจการนักศึกษา และ ผศ.การุณันทน์ รัตนแสนวงษ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาศึกษาทั่วไป